Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Friese weidevogelkennisdag 2017

Woensdag 22 maart
 
Inloop vanaf 9.00 uur
 
Locatie: De Buitenplaats, Koaidyk 8 9264 TP Earnewâld
 
Klik op de bijlage hieronder voor meer infomatie.

BoerenNatuur.nl: Natuurinclusieve landbouw vergt heldere definitie en gericht beleid

Vandaag hebben de leden van BoerenNatuur.nl, de 40 collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, ingestemd met een standpunt over natuurinclusieve landbouw. BoerenNatuur.nl ziet natuurinclusieve landbouw als een waardevol concept in de transitie naar een landbouw die op alle fronten beter rekening houdt met de natuur. Om er in de praktijk echt mee te kunnen werken, moet het begrip wel duidelijker worden gedefinieerd. Bovendien zijn extra inspanningen nodig van overheid, sector en keten – de transitie komt niet vanzelf tot stand. 
 

Positief eerste beheerjaar ANLb bij Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden kijkt tevreden terug op het eerste beheerjaar van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Dit zesjarige stelsel is opgezet om de effectiviteit en efficiëntie van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te vergroten, en er een professionele, maatschappelijk gedragen activiteit van te maken.
 
Groot draagvlak

Gouden Mispel 2016 voor de agrarische natuurvereniging Ark & Eemlandschap

Donderdag 15 december reikte de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) op Fort Lent bij

Nijmegen vier Gouden Mispels uit aan personen en/of organisaties die dit jaar een uitzonderlijke

bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

 

Nieuwsbrief Poldernatuur Zeeland

In het voorjaar 2016 zijn de eerste ANLb randen ingezaaid. Medio 2016 zijn, via zitdagen vanuit de ANV’s, weer voor ruim 150 ha nieuwe contracten afgesloten en ook de komende jaren kan het budget nog groeien vanuit het aflopende SNL. De eerste veldcontroles zijn achter de rug en tellingen van onze akkervogels worden verwerkt. Lees in deze nieuwsbrief van Poldernatuur Zeeland wat er afgelopen jaar allemaal bereikt is.

BoerenNatuur.nl en LTO: meer beheermaatregelen voor behoud weidevogels

Woensdag 9 november vergadert het Algemeen Overleg weidevogels van de Tweede Kamer over het weidevogelbeheer in Nederland. LTO Nederland en BoerenNatuur.nl hebben samen standpunten aangeleverd. De organisaties werken graag mee aan het behoud van de weidevogels in land- en tuinbouwgebieden.
 
Toekomstgericht boeren met zorg voor omgeving

Reactie op nieuws 'Vogelbescherming stapt naar Brussel'

Vandaag is in het nieuws dat de Vogelbescherming een klacht gaat indienen bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse overheid omdat staatssecretaris Van Dam geen extra geld wil vrijmaken voor weidevogelbeheer.
 
http://www.nu.nl/binnenland/4347495/vogelbescherming-klaagt-overheid-weidevogelbeheer.html
 
Reactie BoerenNatuur.nl en LTO Nederland:

Uitnodiging uitreiking Gouden Mispel 2016

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap organiseert op donderdagmiddag 15 december de uitreiking van de Gouden Mispel 2016.

De Gouden Mispel wordt elk jaar uitgereikt aan 3 personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. De mispel is als symbool gekozen omdat ze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselementen.

Weidebeheer succesvol!

De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken kijkt met tevredenheid terug op het eerste seizoen van de nieuwe regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Ondanks enkele kinderziektes is de regeling door ruim 330 van haar leden uitgevoerd op een oppervlakte van 5.500 ha. Voor leefgebied Open grasland komt dit neer op een aandeel van 10 % van de landelijke oppervlakte, voor leefgebied Water zelfs bijna 29 %.

De weidevogel resultaten van dit seizoen zijn hoopgevend. 

Pagina's