Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

BoerenNatuur.nl: Natuurinclusieve landbouw vergt heldere definitie en gericht beleid

Vandaag hebben de leden van BoerenNatuur.nl, de 40 collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, ingestemd met een standpunt over natuurinclusieve landbouw. BoerenNatuur.nl ziet natuurinclusieve landbouw als een waardevol concept in de transitie naar een landbouw die op alle fronten beter rekening houdt met de natuur. Om er in de praktijk echt mee te kunnen werken, moet het begrip wel duidelijker worden gedefinieerd. Bovendien zijn extra inspanningen nodig van overheid, sector en keten – de transitie komt niet vanzelf tot stand. 
 
Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur.nl: “Wij zien natuurinclusieve landbouw als belangrijk onderdeel van de door ons bepleite transitie van de landbouw. Het moet een systeembenadering zijn waarbij een boer in al zijn bedrijfsbeslissingen rekening houdt met de natuur op en rond zijn bedrijf. Bodemleven, plaag-bestrijdende insecten, grutto’s en korenbloemen, maar ook zorgen voor goede omstandigheden voor natuur in de omgeving. Wij vinden het belangrijk dat er een heldere definitie komt. We moeten geen nieuw containerbegrip introduceren waaraan iedereen zijn eigen interpretatie geeft. Willen boeren weten waar ze aan toe zijn en willen overheid en keten gericht beleid kunnen inzetten, dan is een heldere afbakening nodig.”            
 
Om een heldere afbakening te krijgen, lanceert BoerenNatuur.nl in zijn position paper het idee om een landelijk erkende lijst van ‘groene prestaties’ op te stellen. Een bedrijf mag zich natuurinclusief noemen als het hieruit – op basis van bijvoorbeeld een puntensysteem – een voldoende aantal maatregelen in praktijk brengt. Het systeem is landelijk en regionaal worden de prioriteiten vastgesteld en wordt maatwerk geleverd. De bestaande gebiedscollectieven voor het agrarisch natuurbeheer kunnen hierin een centrale rol spelen. Nu richten de collectieven zich op een beperkt aantal soorten in een beperkt aantal gebieden. In ons voorstel kunnen bedrijven kiezen uit een breder maatregelenpalet, naast het bestaande agrarisch natuurbeheer. De landschaps-schaal waarop de collectieven opereren, levert daarbij een extra voordeel op: zo kunnen de meest effectieve maatregelen en locaties worden gekozen.       
 
De daadwerkelijke omslag moet plaatsvinden op bedrijfsniveau. Datema: “De keten is volop bezig met duurzame productie, maar een meerprijs voor natuurvriendelijke producten zien we alleen bij enkele kleinschalige initiatieven. De keten kan hier nog grote stappen voorwaarts maken. Datzelfde geldt voor de overheid. Die zet nu vooral in op kennis en netwerken voor natuurinclusieve landbouw. Maar dat is onvoldoende om de omslag te laten werken. Bij grote ambities hoort een ambitieus beleid. Alleen zo kun je bereiken dat natuurinclusieve bedrijven over tien, vijftien jaar de regel zijn geworden in plaats van de uitzondering daarop.”